Friday, August 27, 2010

PENGAJARAN NON DIREKTIF

PENGAJARAN NON DIREKTIF : 
Model Pengajaran Non-Direktif didasarkan kepada penelitian dari Carl Roger dan para penyokong lain dari kaunseling bukan-direktif. Rogers memperluaskan pandangan terapinya sebagai suatu model pembelajaran bagi pendidikan. Beliau percaya bahawa hubungan manusia yang positif akan memberikan kesempatan luas bagi sumber manusia untuk berkembang, dan oleh kerananya, instruksinya harus lebih didasarkan kepada konsep hubungan sumber manusia berbanding kepada konsep masalah subjek, proses berfikir, ataupun sumber-sumber intelektual lain. Hebatnya guru dalam pengajaran bukan-direktif adalah pada peranan guru tersebut sebagai fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Didalam peranan ini, guru akan membantu pelajar untuk mencari idea-idea baru tentang kehidupannya, baik yang berkaitan dengan sekolah mahupun dalam kehidupannya sehari-harian. Model ini beranggapan bahawa pelajar perlu bertanggungjawab atas proses belajarnya dan kejayaannya sangat bergantung kepada keinginan pelajar dan pengajar untuk berkongsi idea secara terbuka dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain. 

Orientasi Terhadap Model Ini 
Model pengajaran bukan-direktif menumpukan kepada fasilitator belajar. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pelajar dalam mencapai integrasi dan keberkesanan tertinggiya serta melakukan penilaian kendiri yang realistik. 
Model ini menggambarkan konsep yang dikembangkan oleh Carl Roger untuk kaunseling bukan-direktif, di mana keupayaan pelanggan untuk melayan kehidupannya secara konstruktif sangat ditekankan. Dengan demikian, didalam pengajaran bukan-direktif guru sangat menumpukan kemampuan pelajar untuk mengenalpasti masalahnya dan merumuskan penyelesaiannya. 
Pengajaran bukan-direktif cenderung bersifat menumpukan kepada pelajar di mana fasilitator berusaha untuk melihat dunia sebagaimana pelajar melihatnya. Hal ini akan menciptakan suasana komunikasi yang empathetic dimana pengendalian diri pelajar boleh dipupuk dan dikembangkan.
Guru juga berperanan sebagai benevolent after ego, (kebajikan selepas ego) di mana ia menerima semua perasaan dan pemikiran, bahkan dari pelajar yang mempunyai pendapat keliru. Disini guru secara tidak langsung berkomunikasi dengan pelajar bahawa semua pendapat dan perasaan boleh diterima.

Teknik utama untuk mengembangkan hubungan yang fasilitatif adalah dengan wawancara bukan-direktif, iaitu suatu rangkaian pertemuan face-to-face antara guru dengan pelajar. Selama wawancara, guru meletakkan dirinya sebagai kolaborator didalam proses eksplorasi diri pelajar dan penyelesaian masalah. Wawancara sendiri direka untuk menumpukan kepada keunikan individu dan kepentingan kehidupan emosional pada semua aktiviti manusia. Walaupun teknik wawancara dipinjam dari kaunseling, namun teknik ini tidak sama dalam ruangan kelas kerana berada pada setting klinik (penyembuhan).
Menurut Roger, suasana wawancara terbaik mempunyai empat peringkat, antara lain:


  •  Guru menunjukkan kehangatan dan perhatian.
  • Hubungan kaunseling dicirikan oleh rasa permisif yang ditunjukkan oleh ekspresi
  • Pelajar tidak mengekspresikan pendapatnya, namun dalam batasan bahawa ia tidak bebas untuk mengendalikan guru atau melakukan gerak hatinya dengan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan


Hubungan kaunseling bersifat bebas dari suatu jenis tekanan. 
Didalam wawancara bukan-direktif, guru menginginkan pelajarnya agar melalui empat tahap pertumbuhan personal:
 Pelepasan perasaan
 Pemahaman yang diikuti oleh
 Tindakan, dan
 Integrasi 
Yang mana keempat-empatnya diharapkan akan dapat menumbuhkan orientasi ataupun aliran baru.
Guru bergantung kepada tiga konsep untuk mengukur arah dan perkembangan proses kaunseling yang berlaku didalam wawancara bukan-direktif, iaitu


  •  pelepasan perasaan (atau catharsis)  
  • pemahaman
  • integrasi 
Konsep-konsep ini dihubungkan disini dimana semuanya menekankan unsur-unsur perasaan dan elemen-elemen emosional dalam suatu situasi. setiap konsep memiliki fungsi masing-masing, tetapi secara bersama konsep ini sangat penting untuk menyokong kejayaan. Penggunaan konsep-konsep ini sangat penting di dalam kaunseling untuk masalah kelas dan penyelesaian masalah individu.
Pelepasan perasaan (catharsis) merangkumi kemusnahan batas-batas emosional yang seringkali mengganggu kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu dilema. Dengan menghilangkan emosi diseputar sesuatu masalah, maka seseorang akan dapat membuat perspektif dan wawasan baru terhadap masalah itu. 
Menurut Roger, merespon “basis intelektual” dalam masalah pelajar akan menghalang ekspresi perasaan, yang berada pada akar masalah. Tanpa melepaskan dan mencari perasaan-perasaan ini, pelajar akan menolak cadangan dan tidak mampu membuat perubahan perilaku.

Pendekatan non-direktif sangat membantu menggaris bahawa cara-cara yang paling efektif dalam mengungkap emosi yang mendasari suatu masalah adalah dengan mengikuti pola perasaan pelajar ketika mereka dibebaskan untuk berekspresi. Bukannya diminta untuk memberikan soalan langsung, guru akan cenderung memilih untuk membiarkan pelajar untuk mengikuti aliran pemikiran dan perasaan. Jika pelajar mengekspresikan dirinya secara bebas, maka masalah dan emosi yang mendasarinya akan muncul. Proses ini disokong dengan refleksi perasaan pelajar, yang oleh kerananya akan membawa mereka ke dalam kesedaran dan tumpuan yang lebih tajam.

Hal ini merupakan kesulitan terbesar bagi kita kerana kita lebih terbiasa dengan isi apa yang dikatakan seseorang berbanding sikap emosional mereka. Tidak seperti jenis hubungan guru-pelajar lain, kaunseling bukan-direktif biasanya melihat tiga sumber masalah pelajar, iaitu:


  •  Perasaan saat ini
  • Perasaan yang menyimpang
  • Alternatif yang tidak tereksplorasi yang disebabkan oleh reaksi emosi kepada mereka 

Respon semidirektif terhadap perasaan boleh dianggap sebagai respon direktif, tetapi digunakan pada peringkat tertentu oleh kaunselor. Ada dua jenis respon semi direktif ini: Interpretasi dan perjanjian. Keduanya digunakan kerana merujuk kepada gaya bukan-direktif, tetapi jarang bermanfaat dalam mengubah wawancara. 
Interpretasi oleh guru juga boleh mempromosikan pembahasan lebih lanjut oleh pelajar yang tidak dapat memberikan penjelasan tentang kelakuan. Respon yang bersifat interpretative adalah usaha-usaha untuk memberi nasihat kepada pelajar yang tidak boleh meneruskan perbincangan. Namun tafsiran hanya diberikan kepada perasaan-perasaan yang secara pasti boleh diterima oleh pelajar.Keputusan untuk menggunakan tafsiran perlu dilakukan secara berhati-hati oleh guru dan digunakan hanya pada situasi di mana guru yakin bahawa tafsiran akan jauh lebih baik daripada dialog. Berikut ini merupakan contoh soalan yang boleh digunakan dalam pendekatan intepretratif

"Anda melakukan ha ini kerana ...." 
"Mungkin anda merasa bahawa anda tidak mahu berjaya" 
"Anda mengatakan kepada saya bahawa masalah yang anda hadapi adalah ..." 
Kenyataan kelulusan akan menilai pelajar dan gagasannya; guru menggunakannya untuk memberikan sokongan emosional. Perjanjian biasanya diberikan hanya ketika perkembangan yang sebenarnya sudah semua dan harus digunakan secara berhati-hati. Perjanjian sebagai suatu teknik dan harus digunakan secara sangat berhati-hati, atau boleh menjadi tanda bagi pelajar yang sudah menjalani wawancara. Teknik lain, seperti teknik ringkasan (summarizing), akan lebih secocok untuk strategi bukan-direktif. Didalam membuat kenyataan persetujuan guru dapat mengatakan 
"Itu benar ..." 
"Komen yang bagus, dan mungkin sangat berguna untuk memikirkannya lagi" 
"Gagasan terakhir itu secara khusus kuat. Bolehkah anda lebih memperincikan lagi? 
"Menurut saya, kita sama-sama telah membuat kemajuan".
Kaunseling direktif mengimplikasikan suatu hubungan di mana guru berusaha untuk mengubah idea pelajar dan mempengaruhi sikap mereka. Guru melakukan hal ini dengan memberikan sokongan, mengekspresikan percanggahan dan kritik, memberikan maklumat dan penjelasan, mencadangkan sosialis, atau berusaha untuk meyakinkan pelajar. Kaunseling direktif harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.
Pengajaran non-direktif menganggap bahawa setiap pelajar, situasi, dan setiap guru merupakan sesuatu yang unik, yang terjadi dalam sebuah situasi interview non-direktif yang tidak dapat diantisipasi.
Aplikasi 
Pengajaran non-direktif mungkin digunakan untuk beberapa jenis situasi permasalahan: personal, sosial, dan akademik. Di dalam kes sebuah masalah personal, individu meneroka perasaannya tentang dirinya sendiri. Di dalam masalah sosial, dia meneroka perasaannya tentang hubungannya dengan yang lain, dan menyiasat bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri mungkin mempengaruhi hubungan - hubungan ini. Di dalam masalah akademik, dia meneroka perasaannya tentang kompetensi dan ketertarikannya. Bagaimanapun, pada masing - masing kes, isi interview selalu personal lebih baik berbanding dengan luaran; hal ini berpusat pada perasaan yang dimiliki individu itu sendiri, pengalaman, wawasan, dan penyelesaian.
Untuk menggunakan Model Pengajaran non-direktif secara berkesan, seorang guru harus mempunyai keinginan untuk menerima bahawa seorang pelajar dapat memahami akan dia dan kehidupannya sendiri. 
Guru tidak berusaha untuk menghakimi, menasihati, menenangkan, atau membesarkan hati pelajar.Guru tidak berusaha untuk mendiagnosis permasalahan. Pada model ini, guru menentukan fikiran dan perasaan personal sementara dan merefleksikan fikiran dan perasaan yang dimiliki pelajar.Dengan melakukan ini, guru menyampaikan pemahaman yang mendalam dan menerima perasaan yang dimiliki pelajar.
Roger menyimpulkan bahawa sesetengah keadaan benar - benar sukar untuk merasakan perspektif yang dimiliki pelajar, khususnya jika pelajar bingung. Strategi hanya bekerja jika guru memasukkan dunia pemahaman pelajar dan meninggalkan di belakang rujukan tradisional. Mengembangkan sebuah kerangka rujukan dalaman tidaklah mudah pada awalnya, akan tetapi hal ini perlu jika guru memahami pelajar, tidak pelajarnya saja. .
Salah satu pentingnya kegunaan pengajaran non-direktif terjadi ketika sebuah kelas menjadi membosankan dan guru termasuk dirinya sendiri yang mendorong pelajar melalui latihan - latihan dan pokok permasalahan.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails