Friday, August 27, 2010

Strategi Pengajaran-Pembelajaran KBKK

Strategi asas yang sering kali digunakan ialah strategi pemudahcaraan, strategi pemusatan murid dan bahan serta teknik menyoal. Disamping itu, kaedah dan teknik seperti kaedah induksi, kaedah deduksi, kaedah inkuiri, kaedah penyelesaian masalah, perbincangan dan sumbangsaran juga perlu dipertimbangkan. Kaedah dan teknik ini sesuai digunakan untuk menggerakkan penggunaan kemahiran berfikir, misalnya membanding dan membeza, membuat inferens, membuat generalisasi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadual dibawah menunjukkan ringkasan perkaitan KBKK dengan pendekatan, strategi dan teknik, dan alat berfikir. 


Kemahiran Berfikir Kritis&Kreatif
Pendekatan
Teknik Utama
Strategi dan Teknik P&P
Alat-alat Berfikir
1.Membanding dan Membeza
Pendekatan Penyebatian KBKK Sepenuh atau SeparaMembentuk dan Mengurus Penyoalan
-Analisis : ciri-ciri persamaan dan perbezaan
-Perbincangan
-membuat kesimpulan : kaedah induksi
Pengurusan Grafik, CoRT l : PMI
2.Membuat inferens
-Perhatian : ciri-ciri maklumat
-Perbincangan : pola-pola maklumat
-Membuat inferens
-Kaedah induksi
Peta Minda, Carta, CoRT l : CAF
3.Membuat generalisasi
-Kaedah induksi
-Kaedah deduksi
-Kaedah inkuiri
Pengurusan Grafik, CoRT l : CAF
4.Membuat keputusan
-Perbincangan secara kelas atau kumpulan
-Kaedah penyelesaian masalah
Pengurusan Grafik, CoRT I : CAF, C&S, FIP, APC, OPV
5.Menyelesaikan masalah

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails